Bases iProx

A continuación enuméranse as bases da Iniciativa de Proxectos Multimedia, iProx, un proxecto pensado e creado dende o Colexio Profesional de Xornalistas de Galicia.

1. Obxecto

Con esta iniciativa, Novagalicia Banco e o Colexio Profesional de Xornalistas de Galicia, pretenden apoiar novos proxectos xornalísticos relacionados coa realidade socioeconómica de Galicia.

2. Condicións xerais

 • Os proxectos versarán sobre a realidade socioeconómica de Galicia.
 • Terán que ser inéditos e non ter outro tipo de financiamento nin privado nin público.
 • Poderán concorrer a esta convocatoria calquera colexiado ou colexiada do CPXG e licenciados en Ciencias da Comunicación ou Xornalismo que formalicen a súa inscrición de acordo co disposto no terceiro punto destas bases.
 • Os traballos poderán ser presentados por unha ou varias persoas, sempre e cando cumpran o anterior requisito.
  Poderase presentar reportaxe escrita, proxectos de radio, audiovisual ou fotográficos, ou relacionados coas novas tecnoloxías (web, redes sociais) 

3. As propostas

 • Os proxectos terán que se presentar en tempo e forma segundo o punto 4.
 • Soamente se poderá presentar unha proposta por persoa e/ou grupo.
 • A presentación e selección dos proxectos terán dúas fases:
  • Nunha primeira, presentarase o proxecto presentarase cunha pequena descrición e orzamento aproximado. O xurado fará unha selección desas primeiras propostas e seleccionará as propostas que considere para unha segunda fase.
  • Na segunda parte os candidatos terán que describir o proxecto máis polo miudo: memoria, orzamento detallado e cronograma de traballo.

4. Prazos e condicións da solicitude das bolsas

 • O prazo de recepción de propostas rematará o 14 de xuño de 2013.
 • A documentación presentada para a primeira fase constará de datos da solicitude, descrición e orzamento (Anexo I e II). Así como unha breve descrición do curriculum dos autores.
 • As proposta seleccionadas polo xurado na segunda fase terán que presentar:
  • memoria e cronoloxía (Anexo III)
  • orzamento (Anexo IV)
  • declaración xurada de non ter recibido nin ter pendente de percibir subvención ningunha para o proxecto (segundo modelo anexo)
  • fotocopia do DNI e currículo do autor ou autores
  • A documentación enviarase a: Colexio Profesional de Xornalistas de Galicia, San Pedro de Mezonzo, 36, 1º, 15701 Santiago de Compostela por vía postal ou en persoa. Tamén se poderá facer chegar por correo electrónico a xornalistas[@]xornalistas.com.
  • Serán aceptadas só as propostas que entren dentro do prazo de recepción.

5. Xurado

 • A organización designará un xurado multidisciplinar que decidirá cales son os proxectos seleccionados. Un secretario levantará acta das reunións do xurado.
 • O xurado poderá facer, se así o estima oportuno, unha preselección e solicitar máis información ou concrecións sobre os proxectos presentados.
 • O fallo do xurado darase a coñecer na primeira quincena de xullo.
 • A participación nesta convocatoria implica a autorización ao CPXG e a Novagaliciabanco para a utilización do material na difusión das bolsas.
 • O CPXG e Novagaliciabanco resérvanse o dereito a publicar a relación das obras seleccionadas, a información correspondente ás mesmas e o nome e apelido dos seus autores por calquera medio que estimen conveniente.
 • Os traballos quedarán depositados na organización.
 • A decisión do xurado será inapelábel.

6. Cuantía

 • O Xurado determinará cal é o proxecto ou proxectos elixidos. A cada un deles se lle asignará unha cuantía de non menos de 1.000 euros e un máximo de 6.000. En calquera caso, a suma total das bolsas non poderá pasar de 6.000 euros. A bolsa non poderá ser declarada deserta.
 • Dacordo coa normativa vixente, a entrega das citadas bolsas constitúen un rendemento suxeito ao imposto sobre a Renda de Persoas Físicas (IRPF), do seu perceptor ou perceptores, sometido á correspondente obriga de retención a conta de dito imposto por parte do pagador.

7. Os proxectos patrocinados

7.1. Os proxectos seleccionados materializaranse coas seguintes condicións:

 • Os proxectos teñen que ser realizados antes do 25 de novembro de 2013. Este prazo poderá ampliarse previa solicitude xustificada e aprobación do xurado.
 • Nese prazo, os autores dos proxectos, presentarán á organización os traballos rematados así como unha memoria explicativa do proceso de produción e/ou realización dos mesmos.
 • 7.2. Pagamento

 • O abono da bolsa realizarase en dúas fases.
 • O 50% no momento de ser concedida.
 • O 50% á entrega do proxecto rematado.
 • 7.3. Seguemento

 • O autor/es comprométense a completar os proxectos no prazo previsto e de non ser así, e de non ter solicitada ampliación do prazo, terán que devolver á organización as cantidades xa percibidas.
 • A organización resérvase o dereito de convocar ao autor/es para que presenten un informe de estado dos proxectos en calquera momento.
 • Para a liberación do segundo prazo da bolsa, os autores deberán entregar a correspondente xustificación dos gastos do proxecto a través das facturas, recibos e/ou xustificantes correspondentes. O non cumprimento desta condición pode derivar na modificación das cantidades a percibir (minoracións) ou da non liberación do pagamento.
 • 7.4. As pezas seleccionadas serán:

 • Publicadas na web da organización.
  Divulgadas como estime oportuno o xurado.
  Cedidas aos medios, previa solicitude á organización e comunicación ao gañador.
 • Publicadas ou divulgadas en medios propostos polo gañador, previa comunicación á organización.
 • 7.5. O xurado resérvase o dereito a rexeitar calquera proxecto que non se axuste ao redactado na solicitude do mesmo.

  8. Outras normas

  • Os organizadores nomearán unha comisión específica para a organización desta convocatoria, que tomará as decisións pertinentes durante o proceso, e non admitirá recurso ningún.
  • A participación na presente convocatoria implica a aceptación, por parte de cada participante, das presentes bases, que serán depositadas ante notario.
  • Non serán admitidas as propostas que non cumpran os anteriores requisitos.
  • A documentación presentada non será devolta nin se manterá correspondencia sobre ela.
  • Todas as cuestións que non figuren explicitamente recollidas nestas bases serán resoltas polo xurado ou a comisión organizadora.

   

   

  Descargar as bases